துப்பாக்கிச் சூட்டில் மீனவர் பலி

துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்த மீனவர் பிரிட்ஜோ குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்க முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.,JFwpj;J> mtu; nrt;tha;f;fpoik ntspapl;l mwptpj;jypy;

,uhkehjGuk; khtl;lk; ,uhNk];tuk; kPd;gpb jsj;jpypUe;J fle;j 6 Mk; jpfjpad;W> tpirg; glfpy; ghf; tisFlh gFjpapy; mtu;fsJ ghuk;gupa kPd;gpbg; gFjpapy; kPdtu;fs; kPdgpbj;Jf; nfhz;bUe;jdu;.

mg;NghJ ,uT Rkhu; 9.30 kzpastpy; kPd;gpb tpirg; glfpy; kPd;gpbj;Jf; nfhz;bUe;j mg;ghtp kPdtu;fis Nehf;fp mq;F te;j ,yq;if flw;gilapdu; ve;jtpj mwptpg;Gk; ,d;wp Jg;ghf;fpr;R+L elj;jpAs;sdu;.

,e;j Jg;ghf;fpr; R+l;by; glfpypUe;j  jq;fr;rpklj;ijr; Nru;e;j gpupl;N[h> rk;gt ,lj;jpNyNa capupoe;jhu;. fhakile;j rNuhz;> uhkehjGuk; mur kUj;Jtkidapy; rpfpr;ir ngw;W tUfpwhu;. mtUf;F njhlu;e;J cupa rpfpr;ir mspf;f khtl;l epu;thfj;Jf;F cj;jutpl;Ls;Nsd;.

jkpof kPdtu;fs; jq;fsJ tho;thjhuj;Jf;fhf kPd; gpbf;fr; nry;Yk; NghJ ,yq;if flw;gilapdu; mtu;fis rpiw gpbj;Jk;> mr;RWj;jpAk;> glFfis ifg;gw;WtJk;> njhlu; eltbf;ifahf ,Ue;J tUtij jkpof muR mt;tg;NghJ kj;jpa muRf;F njupag;gLj;jp> epue;juj; jPu;T fhz tw;GWj;jp te;Js;sJ.

,g;NghJ elj;jpa ,e;j Jg;ghf;fpr; R+L rk;gtj;Jf;F vdJ fLk; fz;ldj;ijj; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. Jaur; rk;gtj;jpy; fhykhd gpupl;N[htpd; FLk;gj;Jf;F &.5 yl;rKk;> fhakile;j rNuhZf;F &.1 yl;rKk; Kjy;tupd; nghJ epthuz epjpapy; ,Ue;J toq;f cj;jutpl;Ls;Nsd; vd;whH.

Ninaivil

திருமதி மரியாம்பிள்ளை அல்வின் அம்மாதேவி
திருமதி மரியாம்பிள்ளை அல்வின் அம்மாதேவி
யாழ். சாவகச்சேரி
நோர்வே
25 மே 2018
Pub.Date: May 26, 2018
திருமதி நகுலேஸ்வரி பரமசிவம் (இளைப்பாறிய தபால் அதிபர்- உடையார்கட்டு)
திருமதி நகுலேஸ்வரி பரமசிவம் (இளைப்பாறிய தபால் அதிபர்- உடையார்கட்டு)
யாழ். மல்லாகம்.
முல்லைத்தீவு உடையார்கட்டு, கனடா
24 மே 2018
Pub.Date: May 25, 2018
திரு முருகேசு சின்னத்துரை
திரு முருகேசு சின்னத்துரை
யாழ். கோண்டாவில்
கொழும்பு வெள்ளவத்தை
20 மே 2018
Pub.Date: May 24, 2018
திருமதி திவ்யா சுதாகரன் (Bcom, CIMA, CPA, Tax Consultant at H&R Block , Ex. Asst. Manager– Bank of Ceylon)
திருமதி திவ்யா சுதாகரன் (Bcom, CIMA, CPA, Tax Consultant at H&R Block , Ex. Asst. Manager– Bank of Ceylon)
யாழ். கோப்பாய்
கொழும்பு, அவுஸ்திரேலியா
18 மே 2018
Pub.Date: May 21, 2018
திருமதி ராஜராயன் லிங்கமணி
திருமதி ராஜராயன் லிங்கமணி
கொழும்பு
லண்டன்
15 மே 2018
Pub.Date: May 17, 2018